Neste apartado colgaranse por orde cronolóxica os arquivos que de diferente forma afecten a ARCODEGA ou teñan certa relación con ela.
Os contidos mostraranse en formato PDF e accédese a eles mediante os botóns de cada titular. Para descargar o arquivo, facer click co botón dereito do rato e seleccionar a opción de "gardar destino como".