XESTIÓN ADECUADA DOS RESIDUOS

Concellos, promotores e construtores teñen a obriga, por Lei, de garantir a xestión adecuada dos residuos que se producen no seu termo municipal mediante o requerimento de avales, pola administración pública, que serán liberados no momento da presentación, por promotores ou construtores, da correspondente certificación de ter sometido os seus RCDs a un proceso de valorización e reciclaxe nunha planta autorizada.

Ver Decreto 105/2008

ORDENANZAS MUNICIPAIS

A existencia dunha Ordenanza Municipal, e por suposto o seu cumplimento por parte da propia institución, convértese nunha ferramenta fundamental para a adecuada xestión dos residuos e, moi especialmente dos RCDs.

EXEMPLO DE ORDENANZA (Ferrol)